Apie gimnaziją

Apie gimnaziją

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija – unikalus reiškinys  tautos kultūros istorijoje. Įkurta kaip nutautinimo įrankis, ji tapo gaiviu šaltiniu Lietuvos nacionalinio išsivadavimo judėjimo laikotarpiu.  Gimnazija gana  per trumpą laiką vaisingai dirbdama išugdė tiek garbingų žmonių, kad be jų veiklos ir pasiaukojimo neįsivaizduojama dabartinė Lietuva bei jos kultūra. Visa gimnazijos istorijos medžiaga saugoma ir kaupiama gimnazijos istorijos muziejuje.

Gimnazija savo veiklos pradžią skaičiuoja nuo1867 m. Tam tikrais laikotarpiais keitėsi gimnazijos pavadinimas bei struktūra.1920 m. gimnazijai suteiktas Rygiškių Jono vardas, kuris1940 m. buvo panaikintas.1956 m. suteiktas Jono Jablonskio vardas, o1992 m. grąžintas Rygiškių Jono vardas. 1996 metais atgavus gimnazijos statusą mokyklai suteiktas  Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos pavadinimas.

Atgavus gimnazijos statusą gimnaziją sudarė: pradinės klasės, gimnazijos bendrojo lavinimo skyriaus 5-8 klasės, ne gimnazijos klasės ir gimnazijos 1- 4 klasės. Vėliau gimnazijos struktūra laipsniškai keitėsi. Nuo 1998 metų neformuojamos pradinės klasės. Keitėsi gimnazijos klasių mokinių skaičius nuo 242 mokinių 1996 metais iki 777 mokinių 2004 metais. 2005 metais gimnaziją sudarė 5-8 bendrojo lavinimo skyriaus klasės ir gimnazijos 1-4 klasės. 5-8 BLS mokėsi 505 mokiniai, o gimnazijos klasėse 697 gimnazistai. 2006 metais gimnazijoje mokosi 1254 mokiniai. 5-8 BLS klasėse 546 mokiniai, o gimnazijos klasėse  708 gimnazistai. Nuo  2007 metais  pagal švietimo įstaigų pertvarkos bendrąjį planą gimnazija neformuoja 5 klasių.

Nuo 2010 metų rugsėjo1 d. gimnazija yra keturmete (I-IV gim. klasės) mokykla.

Gimnazijos vizija 

Tapti modernia, konkurencinga, teikiančia kokybiškas švietimo paslaugas pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį ir atnaujintą vidurinio ugdymo programą  Marijampolės savivaldybės  gimnazija.

Gimnazijos misija

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija – Marijampolės savivaldybės švietimo įstaiga, teikianti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, ugdanti laisvus, pilnaverčius, gebančius vienytis, atsinaujinti ir integruotis į visuomenę  Lietuvos valstybės pilietinės visuomenės narius.

Šią misiją gimnazija atlieka racionaliai išnaudodama turimus išteklius ir ugdydama gimnazijos mokinius šiais principais: kritinio mąstymo ugdymas, kūrybiškumo skatinimas, gebėjimų spręsti problemas ugdymas, gebėjimų savarankiškai mokytis ugdymas,  nusiteikimo mokytis visą gyvenimą skatinimas, nusiteikimo rinktis sveiką gyvenimo būdą skatinimas.

Vertybės

Demokratiškumas, profesionalumas, tolerancija, teisingumas, saugumas, atsakomybė.

Filosofija

                      „Gyvenimo knygą skaityk laps į lapą …“   V. Kudirka „Labora“

Gimnazijos vadovai 

 Gimnazijai nuo 1997 m. vadovauja direktorius Vilhelmas Petkevičius, II vadybinė kategorija, vidurinio ugdymo programos akreditavimo ekspertas (Pažymėjimo SK Nr.1654), mokyklos vadovų atestacijos vadybos ekspertas (pažymėjimo SK Nr. 1096).

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Vidmantas Kepalavičius, II vadybinė kategorija, vidurinio ugdymo programos akreditavimo ekspertas (pažymėjimo  SK Nr. 1653 ), gimnazijoje dirba nuo 1983 m.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aldona Janulevičienė, II vadybinė kategorija, vidurinio ugdymo programos akreditavimo ekspertė (pažymėjimo SK Nr. 1655) , gimnazijoje dirba nuo 1979 metų.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Baliukynienė, II vadybinė kategorija, gimnazijoje dirba nuo 2002 m.