Informacija dėl dalykų pasirinkimų III-IV klasėse

Informacija dėl dalykų pasirinkimų III-IV klasėse

Pasirenkant mokomuosius dalykus 3 ir 4 gimnazijos klasėse labai svarbu žinoti, kad:

  • Pamokų skaičius per savaitę turi būti ne mažesnis nei 28 .
  • Minimalus pasirenkamų dalykų skaičius yra 8, o maksimalaus nėra.
  • Reikia pasirinkti tuos dalykus, kurie  tikrai bus ateityje reikalingi, kad nereikėtų po to jų atsisakyti.

Mokomųjų dalykų kursai

Vidurinio ugdymo programa įgyvendinama, perteikiant mokomuosius dalykus skirtingo sudėtingumo ir paskirties kursais. Kursas suprantamas kaip tam tikra logiškai vientisa dalyko turinio visuma, skirta konkretiems ugdymo uždaviniams spręsti. Galimi du skirtingi to paties mokomojo dalyko kursai – bendrasis ir išplėstinis.

Bendrasis dalyko kursas perteikia dalyko pagrindus, užtikrinančius bendrą kultūrinį moksleivių išprusimą, taip pat patirtį ir gebėjimus, būtinus tenkinant praktines gyvenimo reikmes. Jis apima plačiai vartojamas dalyko sąvokas, pagrindinius dėsningumus, svarbiausias idėjas, jų kontekstą ir taikymą praktikoje, veiklos kompetenciją bei vertybines nuostatas. ( B kursas).

Išplėstinis dalyko kursas savo turiniu yra platesnis už to paties dalyko bendrąjį kursą, apima žinių, mokėjimų, įgūdžių ir praktinių gebėjimų visumą, orientuotą į gilesnes tam tikros srities studijas. Jis skirtas mokyti moksleivius operuoti dalyko žiniomis ir metodais sprendžiant praktinio ir teorinio pobūdžio užduotis bei ugdyti savarankiško mokymosi gebėjimus. ( A kursas)

Ugdymo__planas_III_IV_kl_2015_2017_m