Mokinių priėmimas į gimnaziją

Mokinių priėmimas į gimnaziją

Mokiniai į gimnaziją priimami vadovaujantis Marijampolės savivaldybės tarybos patvirtinta Priėmimo į Marijampolės savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašu (Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimas 2008-02-25 Nr.1-306), atsižvelgiant į nustatytas Marijampolės savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų aptarnavimo teritorijas, laikantis Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu (Nr.1-1240 2010-04-26) gimnazijai nustatyto klasių komplektų skaičiaus.

Mokiniai, gimnazijoje norintys mokytis pagal  pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, pateikia dokumentus (prašymą, išsilavinimo pažymėjimą) nurodytus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintoje Nuosekliojo mokymosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas tvarkoje.

Specialiųjų poreikių vaikai, gyvenantys Marijampolės savivaldybės teritorijoje, priimami į gimnaziją ugdytis kartu su kitais vaikais visiškos integracijos forma.

Esant laisvų vietų, į gimnaziją gali būti priimami asmenys, gyvenantys kitų mokyklų aptarnaujamoje teritorijoje ir kitų savivaldybių teritorijoje.

Jei į gimnaziją jau priimti visi norintys mokytis mokiniai, o į likusias laisvas vietas yra daugiau prašymų nei galima priimti, pirmiausia priimami:

1. Našlaičiai;

2. Mokiniai, turintys globėjus ar rūpintojus;

3. Specialiųjų poreikių mokinai;

4. Mokiniai , pageidaujantys mokytis pagal vidurinio ugdymo programą.

5. Mokiniai, turintys aukštesnius mokymosi pasiekimus.

Tėvų (globėjų) prašymai dėl vaiko priėmimo į gimnaziją mokytis pagal pagrindinio, vidurinio ir specialiojo ugdymo programas pateikiami gimnazijos direktoriaus vardu ir registruojami vadovaujantis gaunamų dokumentų registravimo tvarka.

Prašymai mokytis į I-IV gim. klases priimami nuo birželio 11 iki rugpjūčio 15 dienos.

Gimnazijoje formuojamuose klasių komplektuose esant laisvų vietų, gimnazijos direktorius savo įsakymu pratęsia prašymų priėmimo terminą arba skelbia papildomą priėmimą į laisvas vietas.

Prasidėjus mokslo metams, mokiniai priimami tik esant laisvų vietų gimnazijoje esančiuose klasių  komplektuose.

Jei per mokslo metus į gimnaziją atvyksta mokinys, gyvenantis gimnazijos aptarnavimo teritorijoje, o gimnazijoje nėra laisvų vietų, jis priimamas į klasę ar grupę laikantis nuostatos, kad gimnazijoje maksimalus klasės ar grupės mokinių skaičius negali būti didinamas daugiau kaip dviem mokiniais.  Nesant galimybių laikytis šio reikalavimo, mokinys siunčiamas į artimiausią tą pačią programą vykdančią bendrojo lavinimo mokyklą.

Iš užsienio atvykę (grįžę) asmenys, neturintys mokymosi pasiekimų ar išsilavinimo dokumentų, į gimnaziją priimami po to, kai gimnazija atlieka jų užsienyje įgyto pagrindinio ir vidurinio mokslo programos dalies vertinimą. Esant reikalui, gimnazija sudaro sąlygas moksleiviui likviduoti mokymosi spragas ir atsiskaityti.

Gimnazija su visais naujai priimtais mokiniais pasirašo mokymo sutartis:

  • vaikas nuo 14 iki 16 metų mokymo sutartį pasirašo turėdamas tėvų (rūpintojų) sutikimą;
  • sutartyje nurodomos sutarties šalys, mokymosi programa, jos baigimo forma, šalių įsipareigojimai, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai;
  • švietimo santykiai gimnazijoje prasideda nuo pirmos mokymosi dienos;
  • sutartis registruojama gimnazijoje.

Gimnazijoje naudojamos sutarties forma tvirtinama gimnazijos direktoriaus įsakymu.

Mokinys, kurio elgesys diskredituoja gimnaziją visuomenėje, šiurkščiai pažeidžia gimnazijos darbo tvarkos taisykles bei kelia realią ir akivaizdžią grėsmę gimnazijos bendruomenės narių saugumui, suderinus su Vaikų teisių apsaugos skyriumi, gali būti pašalintas iš gimnazijos. Gimnazijos vadovas kartu su gimnazijos steigėju mokinio tėvams (globėjams) dalyvaujant, mokinį perkelia į kitą mokyklą. Apie mokinio pašalinimą ir perkėlimą mokyklą informuoja gyvenamosios vietos savivaldybę.